Cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam”
Thực hiện Kế hoạch số 3213/KH-SGDĐT ngày 25/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam năm học 2016-2017; Thực hiện Kế hoạch năm học ...